Sitoumus

Yritysvastuu, rehellisyys ja monimuotoisuus

medacilla asiakkaidemme, potilaidemme, yhteistyökumppaniemme, työntekijöidemme ja resurssien kunnioittava kohtelu on kaiken toimintamme keskiössä. Tunnustamme eettisen ja sosiaalisen vastuumme yrityksenä. Sitoumuksemme ulottuu kestävistä toimitusketjuista ja ympäristöhankkeista monimuotoiseen työympäristöön ja arvostavaan, turvalliseen ja kunnioittavaan työilmapiiriin. Yhdessä voimme rakentaa tulevaisuutta, joka on vastuullinen, kestävä ja monimuotoinen.
Yritysvastuu, rehellisyys ja monimuotoisuus

Sitoumuksemme toimitusketjun kestävyyteen

Meille medac-yhtiössä kestävät ja eettiset liiketoimintakäytännöt ovat tärkeitä, erityisesti toimitusketjujemme osalta. Olemme sitoutuneet arvioimaan ja suunnittelemaan toimitusketjumme huolellisesti kansainvälisillä markkinoillamme sovellettavien lakien ja asetusten, kuten Saksan toimitusketjuja koskevan lain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) mukaisesti. Tavoitteena on täyttää ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat asianmukaisen huolellisuuden velvoitteet (due diligence) ja minimoida näin ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat riskit.

Asiakkaamme ovat olleet velvollisia noudattamaan Saksan toimitusketjuja koskevaa lakia 1.1.2023 lähtien. Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden toimittajana vastaammekin säännöllisesti asiakkaidemme kysymyksiin siitä, miten varmistamme, että toimintamme on Saksan lainsäädännön mukaista. Jos sinulta kysytään tästä aiheesta, ota välittömästi yhteyttä medacin ihmisoikeustoimikuntaan. Kaikki tähän aiheeseen liittyvät toimet on koordinoitava toimikunnan kanssa. Toimikunta on tavoitettavissa osoitteessa LkSG@medac.de.

24_1362.jpg

Vihreä tulevaisuus, turvallinen työ: terveys-, turvallisuus- ja ympäristölupauksemme

Tulevaisuuteen suuntautuneena lääkeyrityksenä suhtaudumme vakavasti terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevaan vastuuseemme. Medac-yhtiössä on käytössä tiukat turvallisuustoimenpiteet työntekijöidemme työturvallisuuden takaamiseksi. On ensiarvoisen tärkeää, että vaarallisia aineita, kuten karsinogeenisia, mutageenisia ja lisääntymistoksisia aineita (CMR-aineita) käsitellään ammattitaitoisesti. Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa solunsalpaajat. Varmistamme, että kaikkia työterveyttä turvaavia menettelytapoja noudatetaan. 

Kokonaisvaltainen sitoutumisemme vastuullisuuteen näkyy proaktiivisessa lähestymistavassamme resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ympäristö- ja ilmastohaittojen minimointiin. Olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti toimintaamme, ja pitkän aikavälin tavoitteenamme on luoda kansainvälisesti sovellettavissa olevia standardeja. ISO 14001 ‑standardin mukaisen ympäristöjärjestelmämme ansiosta olemme jo pystyneet ottamaan tärkeitä edistysaskelia keskeisen tavoitteemme, ilmastoneutraaliuden, saavuttamiseksi. Pyrimme parantamaan toimintaamme edelleen, ja siksi olemme ottaneet Saksassa käyttöön ISO 45001 ‑standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän ja ISO 50001 ‑standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän. Nämä uudet standardoidut prosessit parantavat työterveyttä ja -turvallisuutta, tehostavat energiavarojemme käyttöä ja pienentävät ympäristöjalanjälkeämme. Olemme myös ottaneet käyttöön pilvipohjaisen ohjelmistoratkaisun, jonka avulla pystymme hallinnoimaan tehokkaasti kaikkia meitä koskevia terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja vastuullisuusvaatimuksia.

Vastuullisuusstrategiamme liittyy tiiviisti liiketoimintamme menestykseen. Olennaisuusanalyysin avulla tunnistamme keskeiset vastuullisuuskysymykset, joilla on sekä sisäisiä että ulkoisia vaikutuksia liiketoimintaamme.

Henkilöstömme vahva kiinnostus vastuullisuuskysymyksiä kohtaan näkyy positiivisena suhtautumisena yrityksemme vastuullisuusaloitteisiin, kuten medacin sisäiseen vastuullisuushaasteeseen. Työskentelemme ahkerasti ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi kaikilla markkinoilla, joilla olemme aktiivisia. Olemme esimerkiksi rakentamassa pääkonttoriimme Wedeliin yleisölle avoimen parkkihallin, joka tulee tuottamaan maalämpöä toimintaamme varten.

Etiikka kaiken perustana: arvot ja eettiset ohjeet

Eettiset ohjeemme kuvaavat arvopohjaa, jolle liiketoimintamme ja työmme perustuu. Nämä ohjeet kuvastavat ydinfilosofiaamme, jossa ihmiset ovat aina etusijalla. Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja valmisteita, jotka edistävät potilaiden terveyttä kaikkialla maailmassa. Työskentelytavallemme on ominaista luotettavuus ja vahva vastuuntunto.

Eettiset ohjeemme ovat elävä asiakirja. Ne luovat pohjan potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden luottamukselle meihin. Tämä on liiketoimintamme menestyksen avain. On kaikkien medac-yhtiön työntekijöiden vastuulla noudattaa eettisiä ohjeita, myös käytännön työssään. Näin varmistamme toimivamme oikein ja pidämme huolta yrityksemme pitkän aikavälin menestyksestä.

Two colleagues,  talking

Monimuotoisuus yhdistävänä tekijänä: tasa-arvo ja syrjimättömyys

Olemme vahva yhteisö, johon kuuluu erityislaatuisia ihmisiä eri maista. Meillä on erilaiset taustat, vahvuudet ja kyvyt, mutta meitä kaikkia yhdistää syvältä kumpuava motivaatiomme muuttaa terveydenhuoltoalaa merkitykselliseen suuntaan. Työnantajana uskomme vakaasti, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Olemme sitoutuneet luomaan ympäristön, jossa jokainen työyhteisön jäsen tuntee olevansa arvostettu ja jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus onnistua ja kehittyä – taustastaan, mielipiteistään ja uskonnostaan riippumatta. Medac on sitoutunut monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen työpaikalla.

Kiinnitämme erityistä huomiota muun muassa siihen, että naiset etenevät johtotehtäviin – lähes 60 % työntekijöistämme on naisia. Tämä korostaa sitoutumistamme sukupuolten tasa-arvoon ja osoittaa, että medac-yhtiössä lahjakkuus ja onnistumiset saavat tunnustusta ja kannustusta sukupuolesta riippumatta.

Näemme paljon mahdollisuuksia muilla monimuotoisuuden osa-alueilla, erityisesti vammaisten työntekijöiden integroitumisessa työpaikoille. Meillä on oma vammaisista työntekijöistä koostuva työryhmä, joka varmistaa, että työympäristömme on syrjimätön ja esteetön kaikille.

Monimuotoinen henkilöstö edistää innovatiivisia ratkaisuja ja arvolähtöistä yhteistyötä. Kaikki monimuotoisuuden osa-alueet ovat meille tärkeitä. Teemme jatkuvasti töitä kunnioittavan, hyväksyvän ja toisia tukevan työpaikkakulttuurin eteen.

Colleagues in a conference room, standing and talking

Työpaikkakulttuuri: tuemme ammatillista kehittymistä

Työnantajana olemme hyvin tietoisia siitä, että työntekijämme ovat tavoitteidemme saavuttamisen keskiössä. Olemme sitoutuneita tukemaan työntekijöiden henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. Meillä on laaja valikoima ohjelmia ja hankkeita, joiden tavoitteena on auttaa jokaista työntekijäämme löytämään omat vahvuutensa. Näin voimme onnistua yhdessä.

Kehitystyömme jatkuu, mutta olemme jo saavuttaneet tärkeitä strategisia tavoitteita: käytössämme ovat uusimmat, moderniin työympäristöön suunnitellut HR-työkalut. Olemme määritelleet tulevaa suuntaamme luomalla innovatiivisen työkonseptin, johon sisältyvät uudella tavalla suunnitellut työtilat, joustavat työtavat ja koko konsernin kattavien koulutusohjelmien käyttöönotto.

Kutsumme yhteisömme jäseniksi lahjakkaita ihmisiä, mikä edistää luovuutta ja monimuotoisuutta ja kannustaa jokaista saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Colleagues outside, talking

Maailmanlaajuinen tuki: rahoitus ja apurahat

Eri puolilla maailmaa medac sponsoroi tutkimuslaitoksia, jakaa apurahoja ja palkintoja ja tukee tutkimushankkeita. Tuemme myös ammatillisten järjestöjen ja yhdistysten työtä markkinoilla, joilla toimimme.

Lue lisää yhteiskunnallisesta toiminnastamme maakohtaisilta sivustoiltamme.

Team of researchers, looking at findings

Perustehtävä

Improving human health, today and tomorrow

medac-konsernissa uskomme, että terveys on ihmiskunnan arvokkain voimavara. Emme koskaan pidä sitä itsestäänselvyytenä. Vuodesta 1970 lähtien missiomme on ollut parantaa potilaiden elämänlaatua kaikkialla maailmassa tuomalla saataville parhaita lääketieteellisiä hoitoja.

Liiketoiminta

Laadukkaat farmaseuttiset tuotteet ja palvelut maailmanlaajuisesti

Tutustu osaamiseemme tuotekehityksen, tuotannon ja jakelun parissa sekä markkinoinnin ja globaalien yhteistyömahdollisuuksien osalta.

Johtajuus

medac-yhtiön tulevaisuuden suunta – johtajuus

Pk-yrityksistä nousseena yksityisenä yrityksenä noudatamme luottamukseen ja kumppanuuteen perustuvaa arvosidonnaista johtamisstrategiaa.
Lock

Lääkäreille

Seuraavilla sivuilla on lääkkeitä koskevaa tietoa, joka on tarkoitettu vain lääkäreille.